Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Andrzej Cywiński
mgr Robert Sędzielewski – matematyka, przyroda

Absolwent filozofii przyrody nieożywionej oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, studiował na wydziale elektrotechnicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, jest egzaminatorem OKE, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej, opracował i wdrożył innowację dydaktyczną statystyczny program badawczy do realizacji na lekcjach matematyki w gimnazjum i liceum.

Uczył w szkołach podstawowych nr 2 i 31 w Lublinie, w latach 1995 – 2001 był zastępcą dyrektora Pallotyńskiego Liceum, a następnie również Gimnazjum im. S. Batorego w Lublinie, organizował Pallotyńskie Gimnazjum, był pomysłodawcą programu trzyletniego liceum opartego na systemie fakultetów, od 1. 02. 2008 r. dyrektor Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego.


Religia

o. Stanisław Nowak

absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym O.O. Dominikanów, zakończonych pracą magisterską obronioną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest duszpasterzem akademickim w Lublinie. W naszej szkole uczy religii w klasach IIA i IIIA liceum.

ks. Mirosław Matuszny

Absolwent teologii KUL oraz uniwersytetu Ateneo Romano della Santa Croce w Rzymie, nauczyciel dyplomowany, członek zarządu Fundacji „Opoka” powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski, pasjonat języka i kultury włoskiej, specjalizuje się w wykorzystywaniu najnowszych technologii w katechezie, twórca i autor bloga www.matuszny.opoka.org.pl


Język polski

mgr Iwona Rodak

Absolwentka filologii polskiej  oraz prawa KUL, nauczyciel dyplomowany, czynny egzaminator maturalny i gimnazjalny OKE, przez 16 lat pracowała w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Lublinie, w latach 1996 – 1998 redaktor czasopisma „Rota” wydawanego przez Fundację Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza i współpracownik Katolickiego Radia Lublin.

mgr Marta Jedliczko-Malik

Absolwentka filologii polskiej KUL, poetka – autorka 5 książek poetyckich. Opiekunka Teatru Bardzo Amatorskiego. Ma doświadczenie w pracy we wszystkich typach szkół, jej uczniowie są laureatami konkursów literackich. Publikuje teksty w pismach polonistycznych. Miłośniczka poezji Czesława Miłosza i wielu innych spraw świata tego i tamtego.


Język angielski

mgr Tomasz Kęska

Absolwent geografii i filologii angielskiej UMCS, uczy języka angielskiego od przeszło 10 lat. Pracował w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum i liceum, egzaminator OKE w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

mgr Henryk Polak

Absolwent filologii angielskiej UMCS, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE,  pracuje również w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie, prowadzi szkolny zespół muzyczny, który występuje podczas różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych.

mgr inż. Agata Gniecka-Caban – informatyka, język angielski

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej UMCS, doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS w zakresie neofilologii (językoznawstwo, lingwistyka kognitywna), inżynier informatyki,  tłumacz tekstów specjalistycznych z języka angielskiego i niemieckiego, lektor języka polskiego jako obcego.


Język hiszpański

Manuel Calzado de Dios – native speaker
mgr Piotr Wasilewski

Egzaminator DELE, egzaminator TELC, nauczyciel mianowany, asystent w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL, koordynator  jedynego w Polsce Centrum Egzaminacyjnego madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, specjalizuje się w nauczaniu języka hiszpańskiego w handlu i biznesie. Jego pasją jest turystyka górska.

mgr Justyna Olik

Absolwentka Filologii Iberyjskiej UMCS. Język hiszpański doskonaliła podczas studiów na Uniwersytecie Valladolid i na Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie. Jej pasją jest kultura i języki krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Południowej. Interesuje się także tańcem i kulturą ludową, jest członkiem Zespołu Tańca Ludowego UMCS.


Historia, WOS

dr Fabian Tryl – historia, wos

Absolwent Instytutu Historii KUL z uprawnieniami do nauczania wos -u, nauczyciel z zamiłowaniami naukowymi (dotyczącymi zwłaszcza zagadnień związanych z historią religii na starożytnym Bliskim Wschodzie).

mgr Mariusz Matlingiewicz – historia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent Instytutu Historii KUL, ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany. Z sukcesem przygotowywał i nadal przygotowuje uczniów do konkursów historycznych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty (w ubiegłym roku naszą szkołę prezentował Bartek Kaczorowski, który otrzymał tytuł laureata). Przygotowani przez niego uczniowie czterokrotnie, na szczeblu wojewódzkim, wygrali konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Euro Quiz. Corocznie organizuję  wyjazdy edukacyjne dla młodzieży (Norwegia, Szkocja, Irlandia, Węgry, Chorwacja). W latach 1999 – 2011 pracował w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. Charytatywnie współpracuje z fundacją senatora St. Gogacza  Polacy – rodakom.

mgr Sylwester Śmiech

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku historia. Doktorant, członek komitetów organizacyjnych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących prawa, społeczeństwa i historii. Organizator i koordynator inicjatyw obywatelskich i kulturalnych. Zainteresowania: historia, społeczeństwo obywatelskie, prawo, polityka.


Matematyka

mgr Robert Winiarczyk

Absolwent matematyki UMCS, nauczyciel dyplomowany. Ukończył także studia podyplomowe Informatyka w szkole. Lubi literaturę fantastyczno-naukową. Interesuje się historią i kulturą USA, zastosowaniem nowoczesnych form technologii w nauczaniu matematyki, a także koszykówką i żeglarstwem.


Fizyka

mgr Anna Kazańska

Absolwentka fizyki UMCS, nauczyciel mianowany, egzaminator OKE – egzamin maturalny i gimnazjalny, z sukcesem przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki, zainteresowania, to literatura i psychologia, a także turystyka piesza, zwłaszcza górska.


Chemia

mgr Ewa Banasiuk-Chęcińska

Absolwentka chemii UMCS, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, ukończyła studia podyplomowe uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości i matematyki.


Biologia

mgr Beata Zacharzewska

Absolwentka UMCS Wydziału Biologii i nauki o Ziemi. Ukończyła studia podyplomowe z przyrody i podstaw przedsiębiorczości. Posiada certyfikat PCE z języka angielskiego. Uwielbia biologię i pracę z młodzieżą, lubi podróże.


Geografia

dr Marcin Siłuch

Doktor Nauk o Ziemi, adiunkt w Pracowni Geoinformacji UMCS, prowadzi zajęcia przygotowujące do matury z geografii, konsultant podręczników przygotowujących uczniów do matury, interesuje się turystyką aktywną i kwalifikowaną.

mgr Paweł Kotuła

Absolwent geografii UMCS, egzaminator maturalny OKE, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych na UMCS.


Informatyka

mgr inż. Agata Gniecka-Caban – informatyka, język angielski

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej UMCS, doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS w zakresie neofilologii (językoznawstwo, lingwistyka kognitywna), inżynier informatyki,  tłumacz tekstów specjalistycznych z języka angielskiego i niemieckiego, lektor języka polskiego jako obcego.


Plastyka, WOK

mgr Katarzyna Bauer
Manuel Calzado de Dios – native speaker
mgr Andrzej Cywiński
o. Stanisław Nowak

absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym O.O. Dominikanów, zakończonych pracą magisterską obronioną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest duszpasterzem akademickim w Lublinie. W naszej szkole uczy religii w klasach IIA i IIIA liceum.


Wychowanie Fizyczne

mgr Alicja Stadnicka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  Nauczyciel dyplomowany.  Instruktor rekreacji fizycznej i lekkiej atletyki.

mgr Maciej Kleszcz

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel kontraktowy, instruktor piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, narciarstwa zjazdowego, posiada uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, trener piłki nożnej dzieci w grupie wiekowej 5-8 lat w CampiSportivi Soccer Academy, szczególnie interesuje się piłką nożną i narciarstwem.


Pedagog

mgr Jolanta Lech

Nauczyciel mianowany, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, instruktor i realizator programów profilaktycznych z profilaktyki uzależnień, propaguje zdrowy styl życia.


Filozofia

mgr Patrycja Mikulska

Absolwentka Wydziału Filozofii KUL, studia w Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Księstwie Liechtenstein, członek zespołu redakcyjnego interdyscyplinarnego kwartalnika naukowego „Ethos” wydawanego przez Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii KUL, tłumacz języka angielskiego i włoskiego, egzaminator maturalny z języka angielskiego.